Civil Defence

Civil Defence in Co. Louth

The Civil Defence Officer in County Louth is Mr. Christopher Connolly who is based at :


Louth County Council Civil Defence Headquarters,
St. Dominic's Place,
Carrick Road,
Dundalk,
Co. Louth

Introduction to Civil Defence in Ireland - Background


The voluntary Air Raid protection organisation had been in operation during the Second World War but was disbanded once hostilities ended. During the ensuing Cold War period the Government determined that a Civil Defence organisation fully trained to cope with a nuclear situation was a necessity.

As a result, Civil Defence was set up in 1950, to be part of the national defence structure as the necessary civil response to potential hazards which might arise in a war situation. The organisation was designed to undertake non–combatant activities and measures to afford defence against or mitigate the effects on persons and property of an attack on the state or of hazards otherwise arising during a time of war or emergency such as from radioactive fallout, biological or chemical warfare.

With the enactment of the Civil Defence Act 2002, the Civil Defence Board has assumed responsibility for Civil Defence at National level. Prior to this, the Civil Defence function at national level was the responsibility of the Minister for Defence and was normally delegated as a specific function to the Minister of State and administered by the Department of Defence.

Civil Defence is an organisation comprising of approximately 6000 members who voluntarily make themselves available in their spare time. Much of this time is devoted to attending classes to train for situations which is hoped will not happen in real life.

The classes are in many disciplines during this training period. The skills which they require include First Aid, Search and Rescue, Fire Fighting, Boating Techniques, Radiation Monitoring, Radio Communications and Welfare Provision.

Legislation
Civil Defence operates under legislation that includes theAir Raid Precautions Act 1939, Air Raid Precautions Amendment Act 1946,
Local Government Acts of 1941 to 2001, various Statutory Instruments and the Civil Defence Act 2002.

The Civil Defence Act 2002 is the most important piece of Civil Defence legislation to be enacted in over 50 years. Following on from this legislation a new State Authority known as the Civil Defence Board was established to manage and develop Civil Defence at national level.

Joining the Civil Defence
Civil Defence Units are located in each county in the Republic of Ireland.

http://www.civildefence.ie

Training is conducted at the following centres:-

Training CentreWhen 
Dundalk Training CentreThursday

Visit the Louth Civil Defence website at:-

http://www.louthcivildefence.ie/


Cosaint Shibhialta i gCo. Lú

Is é Christopher Connolly, Uasal, Oifigeach na Cosanta Sibhialta i gContae Lú. Bíonn fáil air ag:

Ceanncheathrú Chosaint Shibhialta Chomhairle Contae Lú,
Plás San Doiminic,
Bóthar Charraig Mhachaire Rois,
Dún Dealgan,
Co. Lú.

Tús eolas ar an gCosaint Shibhialta in Éirinn – Cúlra 

Bhí eagraíocht dheonach cosanta ar aer-ruathair i bhfeidhm le linn an Dara Cogadh Domhanda ach scoireadh é tar éis an chogaidh. Sa Chogadh Fuar dá éis, chinn an Rialtas gurbh éigean eagraíocht lánoilte Cosanta Sibhialta a bheith againn chun déileáil le tubaiste núicléach dá dtarlódh sé.

Bunaíodh Cosaint Shibhialta, dá réir, i 1950, mar chuid den struchtúr náisiúnta cosanta trína gcosnódh daoine iad féin ar na cineálacha tubaistí a d’fhéadfadh tarlú i gcogadh. Dearadh an eagraíocht chun dul i mbun gníomhaíochtaí agus beart neamh-chomhraiceora chun cosaint nó maolú a chur ar fáil do dhaoine agus do mhaoin i gcás ionsaithe ar an stát nó na cineálacha contúirtí a thiocfadh chun cinn le linn tréimhse chogaidh nó éigeandála amhail contúirt ó radachur, nó ó airm bhitheolaíocha nó cheimiceacha.

Le hachtú an Achta um Chosaint Shibhialta 2002 ghlac Bord na Cosanta Sibhialta air féin an fhreagracht as cosaint shibhialta náisiúnta. Roimhe seo, bhí feidhm na Cosanta Sibhialta náisiúnta ina chúram ar an Aire Cosanta agus ba ghnách é a tharmligean mar fheidhm speisialta don Aire Stáit, agus don Roinn Cosanta chun é a riar.

Eagraíocht 6000 ball nó mar sin is ea Cosaint Shibhialta, agus cuireann na baill iad féin ar fáil go deonach ina gcuid ama saoir. Caitear mórchuid den am sin ag freastal ar ranganna oiliúna le bheith ullamh do staideanna a mbítear ag súil nach dtarlóidh riamh.

Cuirtear ranganna i ndisciplíní éagsúla ar fáil sa tréimhse oiliúna seo. Áirítear ar na scileanna a bhíonn de dhíth Garchabhair, Cuardach agus Tarrtháil, Comhrac Dóiteáin, Teicnící Bádóireachta, Monatóireacht ar Radaíocht, Cumarsáid Raidió agus Soláthar Leasa.

Reachtaíocht

Cuirtear Cosaint Shibhialta ar fáil faoi reachtaíocht, lena n-áirítearAN tACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR, 1939, AN tACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR (LEASÚ), 1946,Achtanna Rialtais Áitiúil 1941 go 2001, Ionstraimí Reachtúla éagsúla agus an tAcht um Chosaint Shibhialta2002.

Is é an tAcht um Chosaint Shibhialta 2002 an mhír reachtaíochta Cosanta Sibhialta is tábhachtaí a achtaíodh in os cionn 50 bliain. Ag éirí as an reachtaíocht sin bunaíodh údarás nua stáit dar teideal an Bord um Chosaint Shibhialta chun Cosaint Shibhialta a bhainistiú agus a fhorbairt go náisiúnta.

Dul isteach i gCosaint Shibhialta

Tá Aonaid Cosanta Sibhialta suite i ngach contae de Phoblacht na hÉireann. http://www.civildefence.ie

Cuirtear oiliúint ar fáil sna hionaid seo a leanas:

Ionad Oiliúna      An lá
Stáisiún Dóiteáin Bhaile FhirdhiaDé Máirt
Halla Paróiste Dhún LéireDé Céadaoin
Halla Paróiste Thearmann Féichín Chlais an GhainimhDé Céadaoin
Ionad Oiliúna Dhún DealganDéardaoin
Teach Bád Chairlinn ar an bpiaraDeireadh seachtaine                                                                                                                                                                                       


Oscail suíomh gréasáin Chosaint Shibhialta Lú ag:- http://www.louthcivildefence.ie/