Louth County Council Signs Contract for Ardee 2040 Project

Louth County Council Signs Contract for Ardee 2040 project

- Steps towards rural regeneration, growth and sustainable development in Ardee

9th March 2021: Louth County Council has signed a significant contract with Turley, a multi-disciplinary specialist consultancy service to develop an initial framework for an ambitious and strategic project for the Ardee 2040 Rural Regeneration Scheme. This is a flagship project that will bring regeneration to Ardee and build on existing projects that are in progress including Ardee Educate Together School, the N52 Ardee bypass and the re-development of Ardee Castle.

Turley was awarded the contract following a competitive tendering process. As part of the framework, urban design options will be prepared for four key areas of Ardee, including associated planning permissions. Projects undertaken as part of this scheme will be funded under the Department of Community and Rural Development’s Rural Regeneration and Development Fund.

Louth County Council is aiming to transform Ardee into a 21st century settlement suitable for current and future generations. As part of the contract an integrated design team from Turley  will utilise their expertise and knowledge to develop sustainable rural regeneration for the County Louth town, while also supporting the town centre and the wider hinterland.

Joan Martin, Chief Executive, Louth County Council said: “Louth County Council is delighted to sign this contract that will lead to the regeneration of Ardee. This is an important milestone for the area and county. We have set out ambitious targets and in close consultation with Turley, the Council aims to fully implement and reach these.”

Seamus Donohoe, Project Coordinator, Turley said: Turley has assembled a Design Team that combines world-class vision and experience with first-rate local knowledge, expertise and reliability. Our team will work closely with Louth County Council to deliver exemplary design proposals that give visible form to this ambitious flagship project to transform Ardee into an integrated sustainable and resilient town.”

The Rural Regeneration and Development Fund (RRDF) is a commitment of €1 billion by Government to be invested in rural Ireland over the period 2019 to 2027. The purpose of the fund is to support job creation in rural areas, address de-population of rural communities and support improvements in towns and villages with a population of less than 10,000 including outlying areas. Initial funding of €315 million has been allocated to the fund on a phased basis over the period 2019 to 2022.

Turley is a multi-disciplinary specialist consultancy service operating throughout Ireland and the UK. It has a team of experts that offer an integrated planning and design service to both public sector and private sector clients. Previous experience includes the Titantic Quarter in Belfast; Fort George, Derry; and the Carlingford Lough Cross Border Greenway.

There will be non-statutory public consultations throughout the project.

Conradh le haghaidh thionscadal Bhaile Átha Fhirdhia 2040 sínithe ag Comhairle Contae Lú

- Céimeanna i dtreo athnuachan tuaithe, fáis agus forbairt inbhuanaithe i mBaile Átha Fhirdhia

9 Márta 2021: Shínigh Comhairle Contae Lú conradh suntasach le Turley, seirbhís sainchomhairleoireachta ildisciplíneach, chun creat tosaigh a fhorbairt do thionscadal uaillmhianach agus straitéiseach do Scéim Athnuachana Tuaithe 2040 Bhaile Átha Fhirdhia. Is tionscadal suaitheanta é seo lena dtabharfar athnuachan chuig Baile Átha Fhirdhia agus lena ndéanfar forbairt ar thionscadail atá ar siúl cheana féin lena n-áirítear Scoil um Fhoghlaim le Chéile Bhaile Átha Fhirdhia, seachbhóthar N52 Bhaile Átha Fhirdhia agus athfhorbairt Chaisleán Bhaile Átha Fhirdhia.

Dámhadh an conradh do Turley tar éis próiseas tairisceana iomaíche. Mar chuid den chreat, ullmhófar roghanna dearaidh uirbigh do cheithre phríomhcheantar i mBaile Átha Fhirdhia, lena n-áirítear ceadanna pleanála gaolmhara. Déanfar tionscadail a chuirfear chun feidhme mar chuid den scéim seo a mhaoiniú faoi Chiste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Is é aidhm Chomhairle Contae Lú Baile Átha Fhirdhia a bhunathrú ina lonnaíocht de chuid an 21ú haois a bheidh oiriúnach don ghlúin reatha agus do na glúnta le teacht. Mar chuid den chonradh déanfaidh foireann dearaidh chomhtháite as Turley a cuid saineolais agus eolais a úsáid d’fhonn athnuachan tuaithe inbhuanaithe a fhorbairt don bhaile i gContae Lú, agus tacaíocht á tabhairt do lár an bhaile agus don chúlchríoch níos leithne ag an am céanna.

Dúirt Joan Martin, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Lú:“Tá áthas mór ar Chomhairle Contae Lú chun an conradh seo a shíniú a mbeidh athnuachan Bhaile Átha Fhirdhia ina thoradh air. Is garsprioc thábhachtach é seo don cheantar agus don chontae. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha amach againn agus i ndlúthchomhar le Turley, is é aidhm na Comhairle na spriocanna sin a chur i bhfeidhm agus a bhaint amach ina n-iomláine.”

Dúirt Seamus Donohue, Comhordaitheoir Tionscadail le Turley:“Chuir Turley Foireann Dearaidh le chéile lena gcomhcheanglaítear fís agus taithí den chéad scoth le heolas áitiúil, le saineolas agus le hiontaofacht atá sármhaith. Oibreoidh ár bhfoireann i ndlúthchomhar le Comhairle Contae Lú chun tograí dearaidh eiseamláireacha a sheachadadh lena dtabharfar cruth infheicthe don tionscadal suaitheanta uaillmhianach seo chun Baile Átha Fhirdhia a bhunathrú ina bhaile seasmhach agus inbhuanaithe comhtháite.”

Is ionann an Ciste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe (CAFT) agus tiomantas de €1 bhilliún ón Rialtas a dhéanfar a infheistiú i dtuathlimistéir na hÉireann thar an tréimhse 2019 go 2027. Is é cuspóir an chiste cruthú post i dtuathlimistéir a thacú, tabhairt faoi dhídhaonrú na bpobal tuaithe agus feabhsuithe a thacú i mbailte agus i sráidbhailte lena mbaineann daonra níos lú ná 10,000 agus ceantair fhorimeallacha san áireamh. Leithdháileadh maoiniú tosaigh de €315 mhilliún don chiste ar bhonn céimnithe thar an tréimhse 2019 go 2022.

Is seirbhís sainchomhairleoireachta ildisciplíneach é Turley a oibríonn ar fud na hÉireann agus sa RA. Tá foireann saineolaithe aige a chuireann seirbhís pleanála agus dearaidh chomhtháite ar fáil don earnáil phoiblí agus do chliaint san earnáil phríobháideach araon. I measc taithí roimhe seo tá an Ceathrú Titanic i mBéal Feirste; Dún Sheoirse, Doire; agus Glasbhealach Trasteorann Loch Cairlinn.

Beidh comhairliúcháin phoiblí neamhreachtúla ar siúl ar feadh an tionscadail,