An Scéim um Chóiríocht ar Cíos - RAS

Tionscnamh is ea an Scéim um Chóiríocht ar Cíos a tugadh isteach chun freastal do riachtanais chóiríochta daoine atá ag fáil Forlíonadh Cíosa ar feadh tréimhse is faide ná 18 mí agus a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu (seachas mic léinn nó lucht iarrtha tearmainn nó daoine nach náisiúnaigh Éireannacha iad agus nach bhfuil cead acu fanach go buan sa Stát). Údaráis Áitiúla is ea atá ag riar na scéime agus tá sé ceaptha chun foinse bhreise cóiríochta ar cíos agus ar ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine cáilithe chun cur le cumas údarás áitiúil freagairt do riachtanas fadtéarmach tithíochta.  Tá an scéim á riar i gContae Lú ag Comhairle Contae Lú thar ceann na dtrí údarás i gContae Lú.

Eolas do thiarnaí talún (soláthraithe cóiríochta agus gníomhairí)

Is mian leis an údarás áitiúil cur le stoc na n-aonad RAS. Ba cheart do thiarnaí talún ar spéis leo an scéim féachaint ar an nasc thíos agus teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Tithíochta.

Information for Recipients of Rent Supplement Allowances

Ar an gcaoi chéanna, b'fhéidir nár mhiste le faighteoirí an Liúntais Fhóirdheontais Cíosa teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Tithíochta chun buntáiste a bhaint as RAS (féach an nasc thíos). Information for Recipients of Rent Supplement Allowances

Kathleen Birch,

Oifigeach Sinsearach Foirne, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Lú.

Teil:042 9324137

Ríomhphost:kathleen.birch@louthcoco.ie

Annmarie Watters,

Oifigeach Cúnta Foirne, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Lú.

Teil:042 9324261

Ríomhphost:annmarie.watters@louthcoco.ie

Details of RAS - FAQs

AN CAIGHDEÁN RIACHTANACH LE HAGHAIDH CÓIRÍOCHT RAS

 1. Ní ghlacfar le mionárasáin mar chóiríocht RAS
 2. Ballaí péinteáilte atá ag teastáil, seachas ballaí a bhfuil páipéar orthu, agus caithfidh an péint a bheith úr agus glan
 3. Bíodh gach dromchla péinteáilte úr agus glan
 4. Ní mór d'urláir a bheith furasta le cothabháil:
  • tíleanna nó urlár líonóile ar ardchaighdeán
  • tíleanna ar urlár an tseomra folctha
  • a laghad cairpéid agus is féidir
 5. Muna bhfuil áit le héadaí a thriomú lasmuigh, caithfear triomadóir a sholáthar
 6. Ní mór do na fuinneoga a bheith déghloinithe
 7. Ní mór tíleanna a chur ar bhallaí an tseomra folctha
 8. Ní mór don troscán ar fad, agus leapacha agus tochtanna san áireamh, a bheith ar ardchaighdeán agus glan
 9. Ní mór do gach gléas a bheith in ord ceart oibre
 10. Más gá don tionónta an féar a ghearradh ba chóir lomaire féir a sholáthar.
 11. Ní mór Deimhniú Imréitigh Cánach a sholáthar i ngach bliain den chonradh
 12. Ní mór forálacha na nAchtanna seo a leanas a chomhlíonadh:
  • Acht na Seirbhísí Dóiteáin 1981
  • An tAcht um Cheadúnú Ócáidí Laistigh 2003
  • Na hAchtanna um Rialú Tógála 1990 – 2004
  • Na hAchtanna Pleanála agus Forbartha 2000 – 2006
  • Na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin le haghaidh Tithe ar Cíos) 2008 leasaithe ag na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin le haghaidh Tithe ar Cíos) (Leasú) 2009
 13. Íoschaighdeán le haghaidh Ratála Fuinnimh Foirgnimh:
  • Réadmhaoin nua a tógadh de réir Rialacháin Tógála 2008 – B1
  • Réadmhaoin a tógádh de réir Rialacháin Tógála 2005 – C2
  • Réadmhaoin a tógadh roimh Rialacháin Tógála 2005 – D1