An Rannóg Pleanála Fógra Príobháideachais

Stair Athbhreithnithe

 

Dáta Eisiúna

Leagan

 An tAthbhreithniú Deiridh

Samhain 2019

1.0

 

 

 

 

Réamhrá


Tá Comhairle Contae Lú (an Chomhairle) freagrach as raon leathan seirbhísí poiblí a sholáthar, lena n-áirítear seirbhísí Pleanála de réir fhorálacha na Reachtaíochta agus na Rialachán Pleanála Féachann Comhairle Contae Lú le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Lú a chur chun cinn agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go mór le cáilíocht beatha mhuintir Chontae Lú a fheabhsú.

Seo an Fógra Príobháideachais maidir le Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Lú.

Faisnéis a Bhailíonn Comhairle Contae Lú

Déanann an Chomhairle cineálacha áirithe faisnéise faoi dhaoine aonair (Ábhair Sonraí) agus eagraíochtaí a phróiseáil agus a úsáid chun an raon seirbhísí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe a sholáthar chun freastal ar riachtanais shaoránaigh, phobail agus ghnólachtaí Lú.

Ag brath ar an tseirbhís atá á lorg nó á soláthar, d’fhéadfadh go mbeadh ‘Sonraí Pearsanta’ san áireamh san fhaisnéis a bhaileofar. Sainmhínítear é seo sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988, 2003 & 2018, agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) (Rialachán (AE) 2016/679) agus d’fhéadfadh baint a bheith aige le húsáideoirí seirbhíse reatha, roimhe seo agus amach anseo; iarfhostaithe, fostaithe reatha agus fostaithe ionchasacha; soláthraithe; agus baill den phobal a fhéadfaidh dul i mbun cumarsáide leis an gComhairle.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar an gComhairle, ó am go ham, cineálacha áirithe sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid chun ceanglais rialála nó reachtacha a chomhlíonadh. Áirítear air son sonraí teagmhála ar mhaithe le cumarsáid éifeachtach. Ní gá duit na sonraí teagmhála go léir a sholáthar ach is féidir go mbeidh sé níos éasca cumarsáid a dhéanamh leat má sholáthraíonn tú níos mó, mar shampla ríomphost, uimhir theileafóin & seoladh. Mura soláthraíonn tú na sonraí seo, d’fhéadfadh nach mbeadh an Chomhairle in ann oibleagáidí áirithe a chomhlíonadh.

 

Lorgaíonn an fhoirm Iarratas Pleanála faisnéis faoi na catagóirí seo a leanas (nuair is infheidhme);.

 • Sonraí Teagmhála (seoladh poist, r-phost, uimhir theileafóin)
 • Sonraí fostaíochta.
 • Sonraí an ghabháltais talún.
 • Sonraí na cuideachta.
 • Sonraí teagmhála an ghníomhaire (seoladh poist, ríomhphost, uimhir fóin, uimhir facs).

 

An Gá le Fógra Príobháideachais a Sholáthar

Chum an Chomhairle an Fógra Príobháideachais seo chun ár dtiomantas daingean do phríobháideacht a léiriú agus chun a chinntiú duit go gcinnteoidh an Chomhairle, i ngach plé a dhéanfaidh tú leis an gComhairle i dtaca le gnóthaí pleanála, slándáil na sonraí a sholáthraíonn tú.

Is amhlaidh go mbeidh na sonraí pearsanta a d’fhéadfaí a iarraidh ort a sholáthar don Chomhairle, nó a d’fhéadfaí a bhailiú trí fhoinsí eile (.i. imscrúduithe ó fhoireann na Comhairle, físeán CCTV, meáin shóisialta, eolas ó thríú páirtithe nó gníomhairí a fheidhmíonn ar do shon):

 • Faighte go dleathach, go cóir agus go trédhearcach
 • Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin
 • Dóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach chun na críche a bhfuarthas iad.
 • Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go sábháilte agus nuair is gá coimeádta suas chun dáta é
 • Gan a bheith coinnithe ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch a bhfuarthas é
 • Coinnithe i bhfoirm nach g ceadaíonn ábhar na sonraí a shainaithint ach a fhad is gá.
 • Gan a bheith próiseáilte ach ar bhealach a chinntíonn slándáil chuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint i gcoinne próiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

 

Faisnéis a Roinnt

Féadfaidh an Chomhairle do chuid faisnéise a roinnt le tríú páirtithe de réir oibleagáidí reachtúla agus rialála.  Is féidir go roinnfidh an Rannóg Pleanála faisnéis leis na comhlachtaí atá liostaithe thíos.  Ní liosta uilechuimsitheach é seo.

 • An Bord Pleanála (ABP)
 • Aonad Iarratais ar Fhorbairt na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
 • Bonneagar Iompair Éireann
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Muirí
 • Údarás Eitlíochta na hÉireann
 • An Chomhairle Oidhreachta
 • An Chomhairle Ealaíon
 • Údaráis áitiúla eile
 • Córas Iompair Éireann (CIE)
 • An Taisce
 • An Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil
 • Bord Iascach Réigiúnach an Oirthir
 • Uisce Éireann
 • Coiste Cúram Leanaí Contae Lú
 • Oifig an Rialálaí Pleanála

 

Conas a Úsáidfear/a Phróiseálfar do Shonraí Pearsanta

Is gá córais TF chun iarratais ó chustaiméirí a bhainistiú i ngeall ar a mhéad custaiméirí atá ag an gComhairle agus raon na seirbhísí a chuirtear ar fáil. Rialaítear an rochtain ar shonraí agus tá sé teorannaithe do bhaill foirne ábhartha atá bainteach le seirbhísí éagsúla a mheas agus a phróiseáil le bearta slándála eile ar nós pasfhocal. Tá Clár na nIarratas Pleanála ar fáil don phobal ag an gcuntar pleanála agus ar líne.

 

Oibleagáidí Dlí agus Rialála

Tá an bunús dlí agus an leas dlisteanach chun sonraí pearsanta a phróiseáil san áireamh sna nithe seo a leanas:

 • Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt
 • Rialacháin agus Ciorcláin na Roinne
 • Na hAchtanna um Sheirbhísí Sláintíochta

 

Do Chearta

Tá sé de cheart agat rochtain ar shonraí pearsanta a choinnítear fút a iarraidh, deimhniú a fháil an bhfuil sonraí fút ann, a bheith ar an eolas faoi ábhar agus foinse na sonraí agus a gcruinneas a sheiceáil. Má fhaightear go bhfuil na sonraí atá ag an gComhairle míchruinn tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta sin a athrú, a bhaint, a bhac nó agóid a dhéanamh i gcoinne a n-úsáid. I gcásanna áirithe d’fhéadfadh bac ar rochtain ar shonraí moill a chur ar rochtain ar sheirbhís nó í a bhaint nuair is gá na sonraí de réir dlí nó chun críocha riachtanacha a bhaineann le seirbhís a sholáthar duit.  Féach go ndéanann an Chomhairle bearta chun d’aitheantas a fhíorú sula dtugtar rochtain ar shonraí pearsanta.

 

Sonraí Teagmhála Cosanta Sonraí

Seol aon cheist maidir le cosaint sonraí chuig an gComhairle ag an seoladh seo a leanas

Ríomhphost: Dataprotection@louthcoco.ie

Fón: 042 9335457

Seoladh: Comhairle Contae Lú, Ionad na Mílaoise, Bóthar San Alfonsas, Dún Dealgan, A91, KFW6, Co. Lú.

 

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ón gComhairle maidir le d’iarratas ansin tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí a fhéadfaidh an t-ábhar a imscrúdú ar do shon.

Is é suíomh Gréasáin Oifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí www.dataprotection.ie nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena n-oifig ag:

Ríomhphost: info@dataprotection.ie

Uimhir Ghlao Áitiúil: 1890 252 231

Seoladh: Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, R32 AP23, Co. Laoise.