TITHÍOCHT AR CÍOS SAN EARNÁIL PHRÍOBHÁIDEACH

Soláthraí tábhachtach tithíochta is ea an earnáil phríobháideach mar a ligtear tithe ar cíos. 

Téann an socrú chun tairbhe an tiarna talún agus an tionónta araon de ghnáth.

Bíodh sin mar atá, ba cheart don tiarna talún agus don tionónta a bheith meabhrach ar na rudaí seo a leanas:

  1. Caighdeáin do Theaghais ar Cíos
  2. Clárú na tionóntachta leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha
  3. An riachtanas maidir le soláthar leabhair chíosa
  4. Más áit chónaithe neamhphríomha an tiarna talún é caithfear é a chlárú ar www.npr.ie
  5. www.prtb.ie