Fógra Príobháideachais

Stair Athbhreithnithe

 

Dáta Eisiúna

Leagan

 An tAthbhreithniú Deiridh

Lúnasa 2019

1.0

 

 

 

 

Cé muid féin agus cén fáth a dteastaíonn do shonraí uainn?

 

Féachann Comhairle Contae Lú le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Lú a chur chun cinn agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go mór le cáilíocht beatha mhuintir Chontae Lú a fheabhsú. 

Tá seachadadh seirbhísí ardchaighdeáin, atá curtha in oiriúint chun freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí go léir, fós ar cheann de phríomhchuspóirí Chomhairle Contae Lú agus tá sé san áireamh inár bPlean Corparáideach. Cuimsíonn an tseirbhís cáilíochta seo ní amháin leibhéal agus cáilíocht na seirbhíse a thugtar dár gcustaiméirí, ach freisin cáilíocht ár bpróisis chinnteoireachta,  éifeachtúlacht ár n-oibríochtaí corparáideacha, caighdeán ár saoráidí agus ár gcumas oiriúnú i dtimpeallacht atá ag athrú i gcónaí.

Tá Comhairle Contae Lú tiomanta do do phríobháideacht a chosaint nuair a úsáideann tú ár seirbhísí. Is rialtóir sonraí agus próiseálaí sonraí í Comhairle Contae Lú. Mínítear san Fhógra Príobháideachais seo an chaoi a n-úsáidimid faisnéis fút agus conas a chosnaímid do phríobháideacht.

Cinntíonn ár nOifigeach Cosanta Sonraí (DPO) go bhfuil meas againn ar do chearta agus go gcomhlíonaimid an dlí. Má tá aon imní nó ceisteanna ort faoin gcaoi a dtugaimid aire do d’fhaisnéis phearsanta, déan teagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí ag Dataprotection@louthcoco.ie.

 

Cén fáth a bhfuil fógra príobháideachais againn?

 

Chruthaigh Comhairle Contae Lú an fógra príobháideachais seo chun ár dtiomantas daingean do phríobháideacht a thaispeáint agus chun a chinntiú duit go gcinnteoimid slándáil na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn i ngach plé a dhéanann tú le Comhairle Contae Lú.

Déanann Comhairle Contae Lú méid suntasach sonraí pearsanta i bhformáidí éagsúla a chruthú, a bhailiú agus a phróiseáil ar bhonn laethúil. I gcás na sonraí pearsanta a d’fhéadfaí a iarraidh ort a sholáthar dúinn, is amhlaidh go mbeidh siad:

 • Faighte go dleathach, go cóir agus go trédhearcach
 • Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin
 • Dóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach chun na críche a bhfuarthas iad.
 • Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go sábháilte agus nuair is gá coimeádta suas chun dáta é
 • Gan a bheith coinnithe ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch a bhfuarthas é
 • Coinnithe i bhfoirm a cheadaíonn ábhar na sonraí a shainaithint
 • Gan a bheith próiseáil ach ar bhealach a chinntíonn slándáil chuí sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint i gcoinne próiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach

Cad is sonraí/faisnéis phearsanta ann?

Is éard is sonraí pearsanta ann aon fhaisnéis trínar féidir duine aonair a aithint. Cuimsíonn sé seo ainm, uimhir aitheantais, seoladh poist, íomhánna nó aon rud a bhaineann le féiniúlacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta duine.

Tá sonraí áirithe pearsanta aitheanta mar shonraí i “gcatagóir speisialta”. Áirítear air seo:

 • Gnéasacht agus sláinte ghnéasach
 • Creideamh reiligiúnach
 • Eitneachas
 • Sláinte fhisiciúil nó meabhairshláinte
 • Ballraíocht i gceardchumann
 • Tuairim pholaitiúil
 • Sonraí géiniteacha/bithmhéadracha
 • Stair choiriúil

Cad is na sonraí pearsanta atá uainn?

Is féidir na cineálacha sonraí pearsanta a d’iarrfaí ort a sholáthar a chatagóiriú mar seo a leanas:

 • Sonraí teagmhála chun cumarsáid éifeachtach a cheadú
 • Sonraí faoi do chúinsí pearsanta a gceanglaítear ort de réir an dlí iad a sholáthar mar chuid de d’iarratas ar sheirbhís a thairgeann Comhairle Contae Lú
 • Do chuid sonraí airgeadais féin a cheanglaítear ort de réir dlí iad a sholáthar mar chuid de d’iarratas ar sheirbhís a thairgeann Comhairle Contae Lú.

 

Cén fáth ar gá dúinn do shonraí pearsanta a fháil?

Is gá dúinn do shonraí pearsanta a fháil chun:

 • ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh mar údarás áitiúil chun seirbhís agus tacaíocht a sholáthar duit.
 • imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a fhaightear faoinár seirbhísí.
 • súil a choinneáil ar chaiteachas Chomhairle Contae Lú
 • cloí leis an Dlí Fostaíochta
 • cloí leis an Dlí Sláinte agus Sábháilteachta

 

Ní úsáidimid ach an méid is gá!

Nuair is féidir, ní bhaileoimid ná ní úsáidfimid faisnéis phearsanta ach amháin más gá chun seirbhís a sholáthar nó chun riachtanas a chomhlíonadh. Murar gá faisnéis phearsanta ní iarrfaimid ort í, agus fiú má tá do chuid faisnéise againn cheana ó rud éigin eile ní úsáidfimid í ach i gcásanna inar iarramar go sonrach í – fanfaidh tú gan ainm i ngach cás eile.

Ní dhíolfaimid do chuid faisnéise pearsanta le haon eagraíocht nó duine eile. Tá oibleagáid dhlíthiúil orainn an Clár Toghcháin curtha in eagar a chur ar fáil ina bhfuil ainmneacha daoine aonair a roghnaigh a bheith liostaithe agus iad ag clárú do Chlár na dToghthóirí.

Do Chearta Cosanta Sonraí

Tá sé de cheart agat rochtain ar shonraí pearsanta a choinnítear fút a iarraidh, deimhniú a fháil an bhfuil sonraí fút ann, a bheith ar an eolas faoi ábhar agus foinse na sonraí agus a gcruinneas a sheiceáil. Ina theannta sin má fhaightear go bhfuil na sonraí atá againn míchruinn tá sé de cheart agat sonraí pearsanta atá i seilbh Chomhairle Contae Lú a athrú, a bhaint, a bhac nó agóid a dhéanamh ina gcoinne a n-úsáid. I gcásanna áirithe d’fhéadfadh bac ar rochtain ar shonraí moill a chur ar rochtain ar sheirbhís nó í a bhaint nuair is gá na sonraí de réir dlí nó chun críocha riachtanacha a bhaineann le seirbhís a sholáthar duit. Féach go ndéanaimid bearta chun d’aitheantas a fhíorú, ar mhaithe le do phríobháideacht a chosaint, sula dtugtar rochtain ar shonraí pearsanta.

 

Mar dhuine aonair a ndéanann Comhairle Contae Lú a chuid sonraí pearsanta a phróiseáil tá na cearta seo a leanas agat chun rialú a dhéanamh ar an bhfaisnéis phearsanta a úsáidimid agus ar an tslí a n-úsáidimid í.

 1. An Ceart a bheith ar an Eolas

       Soláthraíonn an fógra príobháideachais seo cuid den fhaisnéis ardleibhéil is gá.

 1. An Ceart chun Faisnéis a Rochtain

       Tá sé de cheart agat na sonraí / an fhaisnéis uile atá againn fút agus na seirbhísí a fhaigheann tú uainn a iarraidh. Nuair a fhaighimid iarraidh uait ní mór dúinn rochtain a thabhairt duit laistigh de mhí féilire amháin ar gach a bhfuil taifeadta againn maidir leat.

Más mian leat iarratas a dhéanamh chun féachaint ar do thaifid seol ríomhphost chuig dataprotection@louthcoco.ie. Mar sin féin, ní féidir linn ligean duit aon chuid de do thaifead a fheiceáil ina bhfuil:

 • Faisnéis rúnda faoi dhaoine eile nó
 • Sonraí a mheasann gairmí a dhéanfadh díobháil thromchúiseach duit féin nó d’ fholláine choirp nó mheabhrach duine eile nó
 • má mheasaimid go bhféadfadh sé bac a chur orainn coir a chosc nó a bhrath an fhaisnéis a thabhairt duit.

 

 1. An Ceart chun Ceartú

Má tá do chuid sonraí pearsanta míchruinn ceartóimid iad gan moill mhíchuí. Cuir an fhaisnéis cheart ar fáil dúinn ionas gur féidir linn í a cheartú. Má tá an fhaisnéis atá á coinneáil againn ort neamhiomlán, iarrtar ort an fhaisnéis fhorlíontach a thabhairt dúinn ionas gur féidir linn an fhaisnéis atá á coinneáil againn a chomhlánú.

 1. An Ceart chun Scriosadh (An Ceart go ligfí i nDearmad)

 

I gcásanna áirithe is féidir leat a iarraidh go scriosfaí do chuid sonraí / faisnéise pearsanta, mar shampla:

Sa chás nach gá do shonraí/d’fhaisnéis pearsanta a thuilleadh ar an gcúis gur bailíodh iad sa chéad áit.

Sa chás gur bhain tú do thoiliú uainn chun do chuid faisnéise a úsáid (i gcás nach bhfuil aon chúis dlí eile againn chun í a úsáid)

I gcás nach bhfuil aon chúis dlí ann le do chuid faisnéise a úsáid

Nuair is riachtanas dlíthiúil é an fhaisnéis a scriosadh

Sa chás gur roinneadh d’fhaisnéis phearsanta le daoine eile, déanfaimid gach is féidir linn chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh na daoine a úsáideann d’fhaisnéis phearsanta d’iarratas ar scriosadh.

Is dona linn nach féidir linn do chuid faisnéise a scriosadh sna cásanna seo a leanas:

 • Ceanglaítear orainn í a bheith againn de réir dlí
 • Úsáidtear í ar mhaithe le saoirse cainte
 • Úsáidtear í chun críocha sláinte poiblí
 • Tá sí riachtanach le haghaidh éilimh dhlíthiúla

 

 1. An Ceart chun Inaistritheacht Sonraí

Tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí d’fhaisnéis phearsanta ar ais duit féin nó do sholáthraí seirbhíse eile de do rogha i bhformáid a úsáidtear go coitianta.

Mar sin féin, ní bheidh feidhm leis seo ach má tá do chuid sonraí pearsanta in úsáid againn le toiliú (ní má cheanglaíonn an dlí orainn é), má dhéantar an phróiseáil ar mhodh uathoibrithe, nó má dhéantar an phróiseáil ar bhonn conartha eadrainn.

 1. An Ceart chun Agóid a dhéanamh i gcoinne Sonraí Pearsanta a Phróiseáil

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne cineálacha áirithe próiseála ar do shonraí pearsanta i gcás go ndéantar é ar mhaithe le leas an phobail nó faoi údarás oifigiúil. Seo an phróiseáil a dhéanaimid san údarás áitiúil.

Má cheadaítear an iarraidh seo, áfach, d’fhéadfadh sé moill a chur ar sheachadadh seirbhíse nó bac a chur ar sholáthar na seirbhíse sin.

 1. An Ceart chun Srianadh

Tá sé de cheart agat iarraidh orainn na cúiseanna a úsáidimid do shonraí pearsanta a chur ar neamhní nó a shrianadh.

Nuair a shriantar sonraí ní féidir iad a úsáid seachas chun iad a stóráil go sábháilte agus chun éilimh dhlíthiúla a láimhseáil le do thoiliú agus daoine eile a chosaint nó i gcás gur chun leasa an phobail iad.

Déanfaimid iarracht d’iarratas a chomhlíonadh ach b’fhéidir go mbeidh orainn faisnéis a choinneáil nó a úsáid toisc go gceanglaíonn an dlí orainn é.

 

Cé leo a roinnimid d’fhaisnéis?

 

Úsáidimid raon eagraíochtaí chun faisnéis phearsanta a stóráil nó chun cabhrú linn ár seirbhísí a sholáthar duit. Nuair a bhíonn na socruithe seo againn bíonn comhaontú i bhfeidhm i gcónaí chun a chinntiú go gcomhlíonann an eagraíocht an dlí um Chosaint Sonraí. Is minic a chuirfimid measúnú tionchair ar phríobháideacht sonraí (DPIA) i gcrích sula roinnfimid faisnéis phearsanta chun a chinntiú go gcosnóimid do phríobháideacht agus go gcomhlíonfaimid an dlí.

Uaireanta bíonn dualgas dlíthiúil orainn faisnéis phearsanta a sholáthar d’eagraíochtaí eile.

Ina measc sin tá:

 • Na Cúirteanna
 • An Garda Siochána
 • Ombudsman an Gharda
 • Na Coimisinéirí Ioncaim

Ceart gearáin chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Contae Lú maidir le d’iarratas ansin tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí a fhéadfaidh an t-ábhar a imscrúdú ar do shon.

Is é suíomh Gréasáin Oifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí www.dataprotection.ie nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena n-oifig ag:

Uimhir Ghlao Áitiúil: 1890 252 231

Ríomhphost: info@dataprotection.ie

Seoladh Poist:  Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise R32 AP23.