AN SCÉIM CHÚNAIMH DO GHNÓLACHTAÍ BEAGA LE hAGHAIDH COVID(SCGBC)

Is é an 21 Aibreán 2021 an dáta deiridh d’iarratais ar an deontas tosaigh faoi SBASC.

SBASC-IRL

Seol ceisteanna ar an Scéim Cúnaimh do Ghnólachtaí Beaga le haghaidh COVID chuig SBASC@louthcoco.ie

Privacy Notice

Fógra Príobháideachais

Comhairle Countae Lú ag lorg na faisnéise thíos uait chun d’iarratas a phróiseáil. Is é a leanas an bunús dleathach maidir le próiseáil na faisnéise sin: 

 • Airteagal 6(1)(e) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Is í an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta an rialaitheoir sonraí de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988, arna leasú. Is é Comhairle Countae Lú an próiseálaí sonraí chun críche an scéim a riar.

Ní úsáidfear an fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú ach chun d’iarratas ar chistiú SCGBC a chur isteach agus a phróiseáil. Beidh sé riachtanach tuairisc ardleibhéil maidir le hainmneacha agus líon na ngnólachtaí a chuireann iarratas isteach ar an deontas, maidir leis na méideanna a dámhadh agus tionchar Covid-19 agus maidir le sonraí i ndáil le líon na ndaoine atá fostaithe a roinnt leis an Roinn Fiontar, Trádála & Fostaíochta chun críocha tuairiscithe. Geallann Comhairle Countae Lú na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú a choinneáil tráth nach faide ná tréimhse na Scéime um Chúnamh do Ghnólachtaí Beaga le haghaidh COVID móide 5 bliana eile.

Trí d’iarratas a chur isteach, toilíonn tú leis an Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta agus/nó leis an údarás áitiúil ábhartha na sonraí ar an bhfoirm iarratais seo a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim trí shásra slán-aistrithe comhad. Is é an aidhm atá leis sin na Coimisinéirí Ioncaim a chumasú chun a dhearbhú nach bhfuair tú íocaíocht faoin Scéim Tacaíochta um Shrianta Covid (STSC) i Ráithe 1 2021. Agus an fhaisnéis seo á cur ar fáil agat toilíonn tú go sainráite leis na Coimisinéirí Ioncaim an fhaisnéis bhailíochtaithe seo a sholáthar don Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta agus/nó don údarás áitiúil ábhartha.

Le cur síos mionsonraithe ar conas a thabharfaidh Comhairle Countae Lú aghaidh ar na saincheisteanna um chosaint sonraí a leanas is féidir teach tar sin trí rochtain a fháil ar naisc na leathanach gréasáin a leanas –

Comhairle Countae Lú Data Protection Policy www.louthcoco.ie/dataprotection
Details of how you can exercise your rights as a data subject under GDPR - www.louthcoco.ie/GDPR
Contact details for Louth County Council's Data Protection Officer - dataprotection@louthcoco.ie
Louth County Council’s records retention schedule.

Ceisteanna Coitianta

1. Cé chomh luath agus a gheobhaidh mé mo dheontas?

Ar an meán, beidh sé mar aidhm againn iarratais a phróiseáil (rud a chiallaíonn Sea/Ní hea/ tuilleadh faisnéise ag teastáil) laistigh de choicís. Braithfidh sé sin, áfach, ar an mborradh tosaigh a thagann ar líon na n-iarratas.

2. Cé mhéid a gheobhaidh mé?

Gheobhaidh gnóthais incháilithe íocaíocht de €4,000 don chéad ráithe den bhliain seo, an tréimhse ón 1ú Eanáir go 31ú Márta 2021. Meastar go ndéanfar íocaíochtaí le gnóthais incháilithe don chéad ráithe ó Aibreán 2021. Déanfar an dara íocaíocht i Ráithe 2, 2021 de €4,000 do ghnólachtaí a chomhlíonann fós na critéir.

3 - Cad is féidir liom an deontas a úsáid ina leith?

Is ranníocaíocht é an deontas i dtreo an chostais a bhaineann le gnó a athoscailt nó a choinneáil ag feidhmiú agus ag athnascadh le fostaithe agus le custaiméirí. D’fhéadfaí an deontas a úsáid chun costais sheasta leanúnacha a íoc, e.g. fóntais, árachas, athchóiriú nó chun bearta a dhéanamh chun sábháilteacht na bhfostaithe agus na gcustaiméirí a chinntiú

4 - Murar íoc mé na rátaí a bhí agam le haghaidh 2020, an bhfuil mé incháilithe?

5 - Má tá riaráistí ar mo rátaí, an bhfuil mé incháilithe?

6 - Mura ndearnadh measúnú rátaí ar m’áitreabh in 2020 an bhfuil mé incháilithe

Tá. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil meastachán ar an éileamh rátaí a bheadh agat do 2020.

7 - Conas a chuirim iarratas isteach?

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne trí shuíomh Gréasáin d’údaráis áitiúil ag [Cuir isteach nasc LA].Ceanglóidh an fhoirm iarratais ar iarratasóirí a dhearbhú go bhfuil siad neamh-incháilithe do STSC, don Deontas Leanúnachais Gnó de chuid Fáilte Éireann nó don Scéim um Chúnamh maidir le Gnó Siamsaíochta Ceoil de chuid na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meáin agus nach bhfuil siad ag cur isteach ar na deontais sin nó á bhfáil.  Iarrfar ar iarratasóirí toiliú freisin le comhroinnt sonraí le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim chun spotseiceálacha ar incháilitheacht STSC a chumasú.

8 - Conas a íocfar an deontas?

Íocfar an deontas trí na hÚdaráis Áitiúla, bunaithe ar phróiseas iarratais ar líne, d’fhonn gnólachtaí cáilitheacha a aithint agus a bhailíochtú agus chun íocaíochtaí le cuntas bainc an ghnólachta a dhéanamh chomh héifeachtúil agus is féidir.

9 - Cad iad na critéir chun cáiliú dn SCGBC?

 • A bheith ina thrádálaí aonair, ina chuideachta, féinfhostaithe nó i gcomhpháirtíocht;
 • Láimhdeachas íosta de €50,000 a bheith aige do gach áitreabh inrátaithe;
 • Gan a bheith faoi úinéireacht ná á fheidhmiú ag comhlacht poiblí;
 • Gan a bheith incháilithe le haghaidh/a bheith ag fáil STSC don tréimhse a gclúdaíonn an deontas nó atá incháilithe do Scéim Leanúnachais Ghnó Fáilte Ireland nó an Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus na Meáin.
 • Oibriú ó fhoirgneamh, nó ó struchtúr fisiceach seasta cosúil leis a bhfuil rátaí gnó iníoctha air

(ní chomhlíonann áitribh soghluaiste, nó áitribh nach bhfuil socraithe go buan i bhfeidhm, an sainmhíniú ar áitreabh gnó ná ar áitribh nach bhfuil aon rátaí iníoctha orthu);

 • Ní mór Deimhniú Imréitigh ríomhChánachais reatha a bheith agat ó na Coimisinéirí Ioncaim.
 • Meastar nach mbeidh láimhdeachas an ghnó thar thréimhse an éilimh níos mó ná 25% de na
 • Láimhdeachas seachtainiúil an ghnó ar an meán in 2019;

 • meán-láimhdeachas seachtainiúil réamh-mheasta an ghnó don 2020, do ghnólachtaí a thosaigh tar éis an 1 Samhain, 2019 agus
 • Tá sé i gceist ag an ngnó trádáil a atosú go hiomlán a luaithe a mhaolófar srianta an Rialtais.
 • 1 - 250 fostaí a bheith agat agus láimhdeachas réamh-mheasta níos lú ná €25 milliún i 2021;
 • Maidir le fíorú an cheanglais láimhdeachais €50,000, ceanglófar ar iarratasóirí a gcuntais airgeadais nó trádála is déanaí nó an chuid ábhartha dá bhFoirm Cánach Ioncaim is déanaí, Foirm 11 a uaslódáil, lena bhfíoraítear láimhdeachas os cionn €50,000.

 

Socróidh DETE spotseiceálacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíontar na critéir cháilitheacha.

10 - An féidir le gnóthais a bhaineann le turasóireacht iarratas a dhéanamh

Is féidir le Clubanna Spóirt a íocann rátaí, mar Chlubanna CLG agus Clubanna Gailf a bhfuil gníomhaíochtaí tráchtála acu (e.g. beár/bialann) iarratas a dhéanamh ar dheontas mura bhfuil STSC á fháil acu, atá incháilithe do Dheontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán

11 - An féidir le heagraíochtaí spóirt iarratas a dhéanamh?

Is féidir le Clubanna Spóirt a íocann rátaí, mar Chlubanna CLG agus Clubanna Gailf a bhfuil gníomhaíochtaí tráchtála acu (e.g. beár/bialann) iarratas a dhéanamh ar dheontas mura bhfuil STSC á fháil acu, atá incháilithe do Dheontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán

12 - Céard faoi Eagraíochtaí Carthanas?

Is féidir le Siopaí Carthanas a bhfuil ioncam trádála acu, agus a oibríonn ó áitribh inrátaithe, iarratas a dhéanamh ar dheontas mura bhfuil siad ag fáil STSC, Deontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireacht, Cultúr, Ealaíon, Gaeltacht, Spórt agus na Meán

13 - Cad mar gheall ar shiopaí saincheadúnais, siopaí slabhra agus gnóthais tionóntaí?

a) Sa chás go bhfuil áitribh iolracha gnó ag fiontar a chomhlíonann na critéir láimhdeachais agus a thabhaíonn costais agus rátaí íocaíochta, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar gach áitreabh. b) Sa chás go gcuirtear an cuntas rátaí chuig tiarna talún le haghaidh gnólachtaí aon tionónta amháin nó níos mó ní mór an deontas a chur isteach agus a íoc leis an ngnó oibriúcháin i ngach cás. c) Féadfaidh gnólachtaí a bhfuil roinnt asraonta acu a ndéantar rátáil ar leithligh orthu iarratas a dhéanamh ar dheontais ar leithligh. Tá siopa saincheadúnais atá neamhspleách ar bhonn airgeadais agus trádála incháilithe má chomhlíonann sé na critéir eile. Níl SCGBC le clúdach i leith caillteanais ioncaim, is ranníocaíocht é le costais sheasta, níl laghduithe páirteach láimhdeachais do ghnó laistigh d’áitribh incháilithe

14 - Cad é an cás maidir le Seirbhísí Gairmiúla?

Tá Seirbhísí Gairmiúla amhail Cuntasóirí, Ailtirí, Dochtúirí Teaghlaigh, Fiaclóirí, Radharceolaithe, Comhairleoirí, etc., incháilithe má tá siad ag feidhmiú ó áitribh inrátaithe agus má chomhlíonann siad na critéir, lena n-áirítear láimhdeachas a chailleadh. Mar sin féin, níl seirbhísí eile nach n-oibríonn ó áitribh inrátaithe incháilithe.

15 - Is trádálaí sráide mé a íocann rátaí le m’údarás áitiúil, an bhfuil mé incháilithe?

Tá.

16 - Cad é an dáta deiridh?

Is é an 21ú Aibreán 2021 an dáta deiridh chun iarratais a fháil maidir le Ráithe 1.

17 - Cad é m’uimhir Chustaiméara?

Tá d’uimhir Chustaiméara le fáil ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.

18 - Cad é m’uimhir Ráta?

Tá d’uimhir Ráta (nó LAID) le fail ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.

19 - Cad is Ceanntásc Ráiteas Bainc ann?

Tá ceanntásc an ráitis bhainc ar bharr ráitis bhainc le déanaí (arna dhátú laistigh de 6 mhí anuas) agus léirítear ann d’ainm agus do sheoladh gnó agus uimhir do chuntais bhainc ghnó, ar cheart iad a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an bhfoirm iarratais chun ainm agus seoladh do ghnó a fhíorú chomh maith le sonraí do chuntais bhainc i.e. BIC agus IBAN.

20 - Conas a shíneoidh mé an fhoirm

Ba chóir síniú clóscríofa a áireamh ar an bhfoirm.

21 - Mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh chun mé a dhiúltú don deontas, an féidir liom achomharc a dhéanamh?

Sea, féadfar aon chinneadh chun deontas a dhiúltú a achomharc chuig d’údarás áitiúil. Déanfar achomhairc i ndáil le cinneadh maidir le hiarratas a dhiúltú i scríbhinn laistigh de 7 lá ón bhfógra a fháil sbascappeals@louthcoco.ie

22 - Cá bhfaighidh mé tuilleadh faisnéise? ? 

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó  sbasc@louthcoco.ie

 Cóid NACE Ardleibhéil ATH. 2

Top Level NACE Codes

ROINN A — TALMHAÍOCHT, FORAOISEACHT AGUS IASCACH
ROINN B — MIANADÓIREACHT AGUS CAIRÉALACHT
ROINN C — MONARÚ
ROINN D — SOLÁTHAR LEICTREACHAIS, GÁIS, GAILE AGUS AERCHÓIRIÚCHÁIN
ROINN E — SOLÁTHAR UISCE; SÉARACHAIS, BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ FEABHSÚCHÁIN
ROINN F — FOIRGNÍOCHT
ROINN G — TRÁDÁIL MÓRDHÍOLA AGUS MIONDÍOLA; DEISIÚ FEITHICLÍ MÓTAIR AGUS GLUAISROTHAR
ROINN H — IOMPAR AGUS STÓRÁIL
ROINN I — CÓIRÍOCHT AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE BIA
ROINN J — FAISNÉIS AGUS CUMARSÁID
ROINN K — GNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS AGUS ÁRACHAIS
ROINN L — GNÍOMHAÍOCHTAÍ EASTÁIT RÉADAIGH
ROINN M — GNÍOMHAÍOCHTAÍ GAIRMIÚLA, EOLAÍOCHA AGUS TEICNIÚLA
ROINN N — GNÍOMHAÍOCHTAÍ RIARACHÁIN AGUS SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA
ROINN O — RIARACHÁN POIBLÍ AGUS COSANTA; SLÁNDÁIL SHÓISIALACH ÉIGEANTACH
ROINN P — OIDEACHAS
ROINN Q – GNÍOMHAÍOCHTAÍ UM SHLÁINTE AN DUINE AGUS UM OBAIR SÓISIALTA
ROINN R — NA hEALAÍONA, SIAMSAÍOCHT AGUS ÁINEAS
ROINN S — GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE EILE