Official Languages Act

Every public body has the duty to prepare a "scheme" (language plan) when requested to do so by the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, and to implement the said scheme.

The scheme will describe the services which the public body proposes to provide through Irish only, through English only, or bilingually, and the measures which the body proposes to adopt to ensure that those services which are not being provided through Irish will be made available through Irish.

Tá dualgas ar gach comhlacht poiblí "scéim" (plean teanga) a ullmhú nuair a iarrann an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta é sin air agus an scéim sin a chur i bhfeidhm.

Beidh cur síos sa scéim sin ar na seirbhísí a bheartaíonn an comhlacht poiblí a sholáthar trí Ghaeilge amháin, trí Bhéarla amháin nó go dátheangach agus na céimeanna a bheartaíonn an comhlacht a ghlacadh chun a chinntiú go gcuirfear ar fáil trí Ghaeilge na seirbhísí sin nach bhfuil á soláthar trí Ghaeilge.

Louth Local Authorities Scheme under Section 11 of the Official Languages Act 2003 (2007-2010)(size 122.7 KB)

Scéim Údaráis Áitiúla Lúghaí faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (2007-2010)(size 172.2 KB)